گلنار رضازاده - کلینیک نیکاد

گلنار رضازاده

گلنار رضازاده
مهرشهر کرج
  • بازی درمانگر و روان درمانگر کودک
  • کارشناس ارشد مشاوره خانواده
  • درمانگر اختلالات خلقی، اضطرابی و  رفتاری کودک
  • تسهیلگر فرزندپروری و مهارت‌های زندگی کودک و نوجوان